Dzienniki resortowe

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2020.55 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MC.2020.12 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.11 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Organizacja systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MR.2020.9 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Organizacja systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MR.2020.9 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasady i tryb ich dyskonta.

Dz.Urz.NBP.2020.9 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

NFZ.2020.53 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za marzec 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.41 | obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.Urz.NBP.2020.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.64 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2020.5 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.40 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2020.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2020.4 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia Programu "Sport Wszystkich Dzieci".

Dz.Urz.MSpor.2020.24 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.48 | zarządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu.

Dz.Urz.MI.2020.17 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu.

Dz.Urz.MI.2020.17 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych.

Dz.Urz.MF.2020.39 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Dz.Urz.MZ.2020.31 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Dz.Urz.MZ.2020.31 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach.

Dz.Urz.MKiDN.2020.21 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.20 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.20 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.20 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.19 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.19 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki.

Dz.Urz.MK.2020.21 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika do spraw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.

Dz.Urz.MAP.2020.8 | zarządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.MAP.2020.7 | zarządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Podanie do publicznej wiadomości Memorandum Paryskiego w sprawie inspekcji państwa portu z dnia 26 stycznia 1982 r.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.18 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MR.2020.6 | zarządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.38 | zarządzenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz zarządzających obiektami lub rejonami chronionymi strefą R.

Dz.Urz.ULC.2020.23 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "MASPEX-WADOWICE".

Dz.Urz.ULC.2020.22 | ogłoszenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2020.37 | obwieszczenie z dnia 28 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2020.21 | ogłoszenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MI.2020.16 | zarządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dz.Urz.MZ.2020.28 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2020.99 | zarządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Lista zatwierdzonych w 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców, jednostek prowadzących studia.

Dz.Urz.MSWiA.2020.33 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Lista zatwierdzonych w 2019 r., na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu, organizatorów stażu.

Dz.Urz.MSWiA.2020.32 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt utracił moc