Departmental acts

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2004.3.9 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2004.3.9 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2004.3.9 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2004.2.19 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2004.2.19 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy centrów medycyny lotniczej oraz listy lekarzy orzeczników.

Dz.Urz.ULC.2004.1.5 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2004.2.20 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2004.2.20 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.2.18 | uchwała z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.2.13 | decyzja z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie sieci całorocznych leśnych stacji meteorologicznych w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.2.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2004.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2004.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2004.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2004.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Wykaz certyfikatów AOC potwierdzających spełnienie wymagań JAR OPS 1 i 3.

Dz.Urz.ULC.2004.1.4 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2004.1.8 | komunikat z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2004.2.10 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.2.6 | uchwała z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.2.5 | uchwała z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian do statutu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dz.Urz.MI.2004.3.8 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie uprawnień maklera.

Dz.Urz.KPWiG.2004.2.4 | uchwała z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja w sprawie art. 74a Ordynacji podatkowej.

Dz.Urz.MF.2004.1.10 | interpretacja z dnia 5 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.16 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne.

Dz.Urz.MON.2004.2.22 | decyzja z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dz.Urz.MENiS.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci, zamknięcia celne, stemple i inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli celnej.

Dz.Urz.MF.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci, zamknięcia celne, stemple i inne znaki stosowane przy wykonywaniu kontroli celnej.

Dz.Urz.MF.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dz.Urz.MZ.2004.2.13 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.1.6 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz określenie zakresu jej zadań i trybu działania.

Dz.Urz.MK.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz określenie zakresu jej zadań i trybu działania.

Dz.Urz.MK.2004.2.5 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu roboczego dotyczącego zorganizowania pensjonatu dla leśników emerytów i rencistów.

B.I.LP.2004.2.8 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez STOEN S.A. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.299 | decyzja z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.9 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2004.2.7 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Planowanie zakupów informatycznych przez oddziały regionalne KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Planowanie zakupów informatycznych przez oddziały regionalne KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Operacyjny Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2004 rok.

B.I.LP.2004.2.7 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.2.12 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.2.12 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.2.12 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2004.2.12 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2004.2.12 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2004.2.12 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie operacyjnego planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.2.17 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie operacyjnego planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.2.15 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie operacyjnego planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2004.2.16 | decyzja z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.1.7 | komunikat z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania nowych instrukcji służbowych leśniczego i podleśniczego.

B.I.LP.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.15 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: regulamin organizacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2004.1.2 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2004.1.279 | wykaz z dnia 26 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2004.1.285 | wykaz z dnia 26 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny