Departmental acts

Akredytacja korespondentów zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.10 | zarządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Akredytacja korespondentów zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.10 | zarządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt obowiązujący

Pilotażowy program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów po służbie kandydackiej.

Dz.Urz.KGP.2004.5.24 | decyzja z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Pilotażowy program szkolenia zawodowego policjantów służby kandydackiej.

Dz.Urz.KGP.2004.5.23 | decyzja z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.3.18 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.3.17 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie członka zespołu społecznych doradców Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.18 | decyzja z dnia 15 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku.

Dz.Urz.MZ.2004.2.24 | komunikat z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku.

Dz.Urz.MZ.2004.2.24 | komunikat z dnia 15 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2004.4.30 | zarządzenie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.3.20 | komunikat z dnia 12 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.3.16 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.3.23 | zarządzenie z dnia 12 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 11 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 11 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie testowania programów użytkowych SILP.

B.I.LP.2004.3.22 | zarządzenie z dnia 11 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.3.7 | zarządzenie z dnia 10 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Skreślenie maklera z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.3.8 | uchwała z dnia 9 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Agencji Produkcji Filmowej.

Dz.Urz.MK.2004.4.11 | zarządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Filmoteki Narodowej.

Dz.Urz.MK.2004.4.12 | zarządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2004.3.8 | zarządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.4.28 | zarządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2004.3.7 | zarządzenie z dnia 9 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.22 | decyzja z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.KGP.2004.5.21 | zarządzenie z dnia 8 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2004.2.15 | decyzja z dnia 5 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Księga Tożsamości obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.15 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora oddziału regionalnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursów na stanowisko dyrektora oddziału regionalnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania Rady do spraw Afryki.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.16 | decyzja z dnia 4 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Refundacji.

Dz.Urz.MZ.2004.4.26 | zarządzenie z dnia 3 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2004.6.6 | zarządzenie z dnia 2 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.3.21 | zarządzenie z dnia 2 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Działalność Wojskowej Służby Kurierskiej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2004.3.28 | decyzja z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.19 | decyzja z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.2.11 | zarządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.2.14 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym i krajowym.

B.I.LP.2004.3.19 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Miasto Stołeczne W. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.302 | decyzja z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu Resortowego do Spraw Harmonizacji Technicznej i Normalizacji.

Dz.Urz.MI.2004.5.12 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lagos.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.15 | decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży.

Dz.Urz.MSZ.2004.2.14 | decyzja z dnia 25 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący