Departmental acts

Powołanie Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury.

Dz.Urz.MK.2004.4.26 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2004.12.17 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku służbowego "Kalendarza imprez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej na 2004 rok".

Dz.Urz.KGP.2004.8.38 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.5.53 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2004.5.52 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.5.33 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Anchorage (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2004.4.31 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MZ.2004.4.45 | informacja z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie, organizacja i zakres działania Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu.

Dz.Urz.KGSG.2004.4.14 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.4.23 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.4.24 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.4.25 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 13 kwietnia 2004 r.

Dz.Urz.GUM.2004.1.1 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Uznanie praktyk stosowanych przez Telekomunikację Polską S.A. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.3.305 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Aktualizacja danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.2.17 | komunikat z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.5.14 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.5.15 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Dystrybucja i aktualizacja Wspólnego Podręcznika na potrzeby jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.4.16 | decyzja z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

Dz.Urz.GUS.2004.4.22 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2004.12.16 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2004.5.11 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.5.13 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2004.3.9 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szamotułach.

Dz.Urz.MK.2004.4.16 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Szamotułach.

Dz.Urz.MK.2004.4.17 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.5.12 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2004.5.51 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nowy katalog zaszeregowania robót wykonywanych w leśnictwie.

B.I.LP.2004.4.31 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Nowy katalog zaszeregowania robót wykonywanych w leśnictwie.

B.I.LP.2004.4.31 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji: granatów akustycznych P I oraz akustyczno-gazowych P II.

Dz.Urz.KGP.2004.8.37 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 79 w Sulechowie.

Dz.Urz.MON.2004.5.42 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.4.21 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2004.3.6 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb realizacji zadań w ramach działalności wspomagającej badania.

Dz.Urz.MI.2004.8.29 | decyzja z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu o nazwie Krajowe Forum Glebowe.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.30 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2004.2.12 | obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący