Departmental acts

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.16.98 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.10.107 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka lokalami mieszkalnymi w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.68 | instrukcja z dnia 23 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka lokalami mieszkalnymi w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.68 | instrukcja z dnia 23 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.11.93 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie pilotażowego programu zmiany struktury organizacyjnej usytuowania psów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2004.16.96 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.6.34 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.6.35 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zasady organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.16.105 | wytyczne z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.16.105 | wytyczne z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zasady organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.16.105 | wytyczne z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.27 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.27 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Biura Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Palestyńskiej Władzy Narodowej.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.51 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów samochodowych.

Dz.Urz.KGP.2004.16.103 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2004.16.95 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.8.44 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MK.2004.6.33 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MK.2004.6.33 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MK.2004.6.33 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Statut Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie.

Dz.Urz.MI.2004.14.71 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2004 roku.

Dz.Urz.MZ.2004.11.107 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.12.107 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2004.6.32 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2004.6.34 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2004.6.34 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2004.6.34 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Księgi Jakości Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.6.33 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.8.41 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2004.11.91 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2004.11.91 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2004.11.91 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Dz.Urz.MZ.2004.11.91 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenie zakresu ich działania.

Dz.Urz.KGP.2004.15.82 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.8.43 | komunikat z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.8.40 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.11.90 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością.

Dz.Urz.WUG.2004.6.31 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością.

Dz.Urz.WUG.2004.6.31 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.14.70 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dziedziczenie i kultywowanie tradycji oręża polskiego.

Dz.Urz.MON.2004.9.105 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dziedziczenie i kultywowanie tradycji oręża polskiego.

Dz.Urz.MON.2004.9.105 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Dziedziczenie i kultywowanie tradycji oręża polskiego.

Dz.Urz.MON.2004.9.105 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzory pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.

Dz.Urz.MF.2004.11.94 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2004.11.96 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Dz.Urz.MENiS.2004.3.18 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.8.42 | komunikat z dnia 10 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny