Departmental acts

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Komendantem Głównym Policji.

Dz.Urz.KGP.2004.20.130 | porozumienie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "ZEBRA".

Dz.Urz.MK.2004.7.36 | zarządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.

Dz.Urz.MZ.2004.9.85 | zarządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Zintegrowanej Polityki Produktowej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.29 | zarządzenie z dnia 6 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do przygotowania raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2004.11.98 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przygotowania raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2004.11.98 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przygotowania raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2004.11.98 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.10.71 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.11.120 | decyzja z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.11.101 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.8.44 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.11.114 | zarządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Głównej Kancelarii Tajnej ATOMAL.

Dz.Urz.MON.2004.11.118 | decyzja z dnia 2 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Głównej Kancelarii Tajnej ATOMAL.

Dz.Urz.MON.2004.11.118 | decyzja z dnia 2 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2004.11.108 | obwieszczenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzja ustalająca dla "MINOVA-KSANTE" Sp. z o.o. w Trzebczu dopuszczalne normy zużycia ksylenu.

Dz.Urz.MF.2004.12.117 | komunikat z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.11.97 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.11.97 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.11.97 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.11.97 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.11.97 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.33 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Giełd Towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.39 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.38 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.34 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia testu umiejętności dla zawodu doradcy inwestycyjnego.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.35 | zarządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.29 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.30 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MS.2004.6.23 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.10.32 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg.

Dz.Urz.MON.2004.11.117 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie uprawnień doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.14.51 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.11.116 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Podział zysku osiągniętego przez Zarząd obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2003 r.

Dz.Urz.MSZ.2004.5.72 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.28 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.10.111 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.10.111 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2004.10.111 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.9.47 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.21 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.21 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.10.69 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2004.5.24 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.20 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.10.70 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.12.108 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2004.17.109 | decyzja z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2004.12.109 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2004.4.24 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.12.110 | komunikat z dnia 26 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc.

Dz.Urz.MS.2004.6.20 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc.

Dz.Urz.MS.2004.6.20 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc.

Dz.Urz.MS.2004.6.20 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenie ich rodzajów i limitów miejsc.

Dz.Urz.MS.2004.6.20 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Egzaminy z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.29 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący