Dzienniki resortowe

Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dz.Urz.MRiRW.2020.13 | zarządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dz.Urz.MRiRW.2020.13 | zarządzenie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu doradczego do spraw reformy nadzoru budowlanego.

Dz.Urz.MR.2020.11 | zarządzenie z dnia 18 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.23 | komunikat z dnia 21 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.22 | komunikat z dnia 20 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.20 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2020 r.

Dz.Urz.MS.2020.121 | zarządzenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta 14. Pułku Przeciwpancernego.

Dz.Urz.MON.2020.85 | decyzja z dnia 21 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.84 | decyzja z dnia 21 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

NFZ.2018.75 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.27 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Polityka rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.27 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19.

Dz.Urz.MK.2020.26 | zarządzenie z dnia 19 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.25 | zarządzenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Grupy udzielające wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.12 | zarządzenie z dnia 18 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej.

Dz.Urz.MON.2020.82 | decyzja z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.36 | zarządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.34 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.33 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.29 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.30 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.30 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.118 | zarządzenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2020.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2020.31 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2020.120 | zarządzenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2020.32 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2020.32 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2020.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Turystyki Wiejskiej.

Dz.Urz.MRiRW.2020.12 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Procedura zarządzania i kontroli finansowej budżetu.

Dz.Urz.MFiPR.2020.17 | zarządzenie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.79 | decyzja z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za kwiecień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.63 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za kwiecień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.62 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2020.60 | zarządzenie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.11 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.61 | zarządzenie z dnia 8 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego.

Dz.Urz.MAP.2020.10 | zarządzenie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt obowiązujący