Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.4.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2006.1.5 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.7 | decyzja z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.15 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2006.3.24 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2006.1.6 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.71 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wzmocnienie komórek patrolowych i patrolowo-interwencyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.6.28 | decyzja z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.2.12 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.2.13 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2006.4.50 | decyzja z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2006.3.23 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.70 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana godzin ogłaszania wynikowych informacji statystycznych oraz podstawowych wielkości i wskaźników.

Dz.Urz.GUS.2006.2.22 | komunikat z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie zmian danych na liście maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.3.5 | komunikat z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu doradczego do spraw nowych narzędzi i standardów pracy.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.35 | decyzja z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw nowych narzędzi i standardów pracy.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.35 | decyzja z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2006.6.27 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2006.4.18 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.3.33 | uchwała z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.3.21 | decyzja z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA "Marysieńka" w Karpaczu.

Dz.Urz.MSWiA.2006.6.25 | decyzja z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodek Wczasów MSWiA "Marysieńka" w Karpaczu.

Dz.Urz.MSWiA.2006.6.25 | decyzja z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady postępowania z odpadami w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.6 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2006.2.61 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2006.4.14 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2006.2.60 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.5.10 | uchwała z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.5.11 | uchwała z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.6 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.3.24 | komunikat z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw zabezpieczenia medycznego wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI.

Dz.Urz.MZ.2006.4.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.9 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.8 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MTiB.2006.3.10 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.21 | komunikat z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji udziału MSZ w ćwiczeniu NATO.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.33 | decyzja z dnia 16 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i organizacja kancelarii tajnej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.4 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie i organizacja kancelarii tajnej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.4 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2006.3.20 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.20 | komunikat z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.13 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechnologii.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.13 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt utracił moc