Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.196 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.13.66 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.13.66 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.112 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.9.61 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.7.124 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.15 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.17 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Organizacja studium wojskowego i programów zajęć wojskowych studentów wyższych szkół morskich.

Dz.Urz.MON.2006.16.195 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Obrony Narodowej Regulaminu pracy.

Dz.Urz.MON.2006.15.193 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2006.13.65 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2006.13.64 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.22 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2006.7.50 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.17 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.20 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.47 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Opracowania Polskiego Modelu Kształcenia Kadr Morskich w Systemie Edukacji.

Dz.Urz.MGM.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Opracowania Polskiego Modelu Kształcenia Kadr Morskich w Systemie Edukacji.

Dz.Urz.MGM.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady wykonywania nadzoru nad państwowymi instytucjami kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.46 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.51 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Golubiu Dobrzyniu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.16 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rypinie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.15 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 16 Pomorskiemu pułkowi artylerii w Braniewie.

Dz.Urz.MON.2006.16.199 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.16.200 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.24 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych.

Dz.Urz.ULC.2006.7.32 | ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie.

Dz.Urz.MON.2006.15.192 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.15.191 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzję w sprawie nadania numerów burtowych jednostkom pływającym Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.58 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu ds. wdrożenia systemu obiegu dokumentów i spraw - SODiS oraz komitetu sterującego projektu.

B.I.LP.2006.9.41 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu ds. wdrożenia systemu obiegu dokumentów i spraw - SODiS oraz komitetu sterującego projektu.

B.I.LP.2006.9.41 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: uchwała w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

Dz.Urz.NBP.2006.10.11 | uchwała z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2006.13.63 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.8.57 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób postępowania w Głównym Urzędzie Miar przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dz.Urz.GUM.2006.7.48 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.8.56 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji dokonującej oceny predyspozycji kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.13 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Sterującego do spraw Programu rządowego dla terenów poprzemysłowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.109 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.45 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.110 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.111 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.108 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.10.75 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.8.55 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.8.54 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.8.53 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MT.2006.6.27 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie.

Dz.Urz.MON.2006.15.194 | porozumienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.10.78 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.10.78 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny