Departmental acts

Nadanie statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.114 | zarządzenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wnioski i zalecenia profilaktyczne wynikające z badania wypadków i incydentów lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2006.8.36 | ogłoszenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2006.11.79 | zarządzenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.8.32 | zarządzenie z dnia 7 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.17.213 | decyzja z dnia 7 września 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.ULC.2006.8.37 | zalecenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Ceremoniał składania przysięgi funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Ceremoniał składania przysięgi funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.14.68 | zarządzenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz Ministerstwa Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.8.31 | zarządzenie z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.8.34 | decyzja z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.8.34 | decyzja z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.8.35 | decyzja z dnia 6 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.11.85 | komunikat z dnia 6 września 2006 r. | Akt indywidualny

Regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MB.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 5 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.7.125 | zarządzenie z dnia 5 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2006.14.67 | zarządzenie z dnia 4 września 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołów Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2006.14.67 | zarządzenie z dnia 4 września 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie zlecone Edukacja Rozwojowa.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.268 | decyzja z dnia 4 września 2006 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli działalności inwestycyjnej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2006.3.7 | zarządzenie z dnia 1 września 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 1 września 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 1 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.43 | wykaz z dnia 1 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doręczonych w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.50 | wykaz z dnia 1 września 2006 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu, określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.10.46 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.16.206 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.196 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.13.66 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.13.66 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.112 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.9.61 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.7.124 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.15 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.17 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Organizacja studium wojskowego i programów zajęć wojskowych studentów wyższych szkół morskich.

Dz.Urz.MON.2006.16.195 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Obrony Narodowej Regulaminu pracy.

Dz.Urz.MON.2006.15.193 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2006.13.65 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2006.13.64 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.22 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.16.201 | decyzja z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2006.7.50 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.17 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc