Departmental acts

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.73 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.73 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.74 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.74 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.75 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.75 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.76 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.76 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.77 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.77 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.77 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.78 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.78 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.79 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.79 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.79 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.80 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.80 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.80 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.80 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.81 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.81 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.82 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.82 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.82 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.83 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.84 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.9.84 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.13.91 | decyzja z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.19.248 | zarządzenie z dnia 17 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.25 | zarządzenie z dnia 17 października 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.10.69 | komunikat z dnia 16 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.10.67 | obwieszczenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.10.66 | obwieszczenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2006.1.8 | decyzja z dnia 13 października 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2006.1.9 | decyzja z dnia 13 października 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2006.10.65 | obwieszczenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.10.64 | obwieszczenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2006.10.63 | zarządzenie z dnia 13 października 2006 r. | Akt utracił moc

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2006.15.76 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2006.15.76 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Narodowe Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2006.15.76 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.277 | decyzja z dnia 12 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.277 | decyzja z dnia 12 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2006.15.77 | zarządzenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2006.11.54 | decyzja z dnia 11 października 2006 r. | Akt indywidualny

Rozwiązanie Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010.

Dz.Urz.MZ.2006.15.75 | zarządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.6.51 | zarządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.23 | zarządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.24 | zarządzenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.8 | decyzja z dnia 9 października 2006 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2006.1.7 | uchwała z dnia 9 października 2006 r. | Akt indywidualny

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.15 | decyzja z dnia 9 października 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Mobilności i Karier Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2006.3.30 | zarządzenie z dnia 9 października 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.262 | decyzja z dnia 9 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2006.9.38 | decyzja z dnia 9 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.9.34 | zarządzenie z dnia 9 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.120 | zarządzenie z dnia 9 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wybór lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.19.250 | decyzja z dnia 6 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: statuty niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.19.247 | zarządzenie z dnia 6 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.19.249 | decyzja z dnia 5 października 2006 r. | Akt utracił moc

Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.19.249 | decyzja z dnia 5 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.119 | zarządzenie z dnia 5 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.273 | decyzja z dnia 4 października 2006 r. | Akt utracił moc