Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.23.313 | upoważnienie z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.287 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2006.12.63 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2006.12.63 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.73 | komunikat z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.71 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.16.95 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.18.94 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2006.10.44 | decyzja z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.70 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Miar.

Dz.Urz.GUM.2006.14.107 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.72 | komunikat z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu doradczego do spraw euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.301 | decyzja z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Łączenie obrębów leśnych w Nadleśnictwie Myślenice, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kraków.

B.I.LP.2006.12.62 | decyzja z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie wyznaczonego na dzień 21 listopada 2006 r. egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2006.13.92 | komunikat z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2006.16.85 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2006.16.85 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.272 | decyzja z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.20.267 | upoważnienie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.7.57 | decyzja z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym w Ministerstwie Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MGM.2006.2.7 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.129 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.129 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.129 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.268 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.128 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.127 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.126 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Warszawie.

Dz.Urz.GUM.2006.14.106 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stosowanie przez Straż Graniczną analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGSG.2006.10.89 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie superarbitra w postępowaniach przed Komisją Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.7.56 | decyzja z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.125 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.14.99 | komunikat z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.300 | decyzja z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.124 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.16.84 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.123 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.123 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.20.256 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.10.88 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.2.2 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.2.3 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.10 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2006.12.85 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2006.12.85 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2006.14.98 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Gdańsku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.75 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 1 w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2006.13.92 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Szczecinie.

Dz.Urz.GUM.2006.10.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Kłodzku.

Dz.Urz.GUM.2006.14.99 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Dz.Urz.GUM.2006.13.93 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Dz.Urz.GUM.2006.10.68 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Tczewie.

Dz.Urz.GUM.2006.11.76 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Tczewie.

Dz.Urz.GUM.2006.11.76 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Toruniu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.86 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc