Departmental acts

Szyki, ugrupowania oraz przemieszczanie oddziałów i pododdziałów Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Szyki, ugrupowania oraz przemieszczanie oddziałów i pododdziałów Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej".

Dz.Urz.KGSG.2006.11.102 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.297 | decyzja z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2007.

Dz.Urz.NBP.2006.13.17 | uchwała z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.104 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.103 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Określenie zadań dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.101 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Określenie zadań dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.101 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.100 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.100 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.32 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.1.15 | pełnomocnictwo z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.14.98 | komunikat z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obszary stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2006.23.298 | decyzja z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.12.79 | komunikat z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.12.77 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

Dz.Urz.MON.2006.23.300 | decyzja z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.11 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.11 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.23.299 | decyzja z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.23.301 | decyzja z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.14.97 | komunikat z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Działanie poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.17.105 | decyzja z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Działanie poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.17.105 | decyzja z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Działanie poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.17.105 | decyzja z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Działanie poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.17.105 | decyzja z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać policyjne strzelnice ćwiczebne.

Dz.Urz.KGP.2006.17.104 | decyzja z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2006.10.43 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.12.76 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2006.3.9 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV.

Dz.Urz.MZ.2006.18.91 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Strategii Rozwoju Portów Morskich.

Dz.Urz.MGM.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Autostrada Eksploatacja S.A. w Poznaniu za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2007.1.4 | decyzja z dnia 13 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zasady prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.99 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2006.17.90 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MT.2006.11.43 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.8.131 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.7 | decyzja z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.4.19 | decyzja z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.295 | decyzja z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.296 | decyzja z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.99 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.99 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.11.99 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.294 | decyzja z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Łódzkiego Centrum Filmowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.59 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.293 | decyzja z dnia 10 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do sprawy współpracy Lasów Państwowych z sektorem usług leśnych.

B.I.LP.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Albufeira (Republika Portugalska).

Dz.Urz.MSZ.2006.6.292 | decyzja z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.14 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.14 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.15 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc