Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2007.4.10 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.28 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.28 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego święta 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.4.54 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta 62 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Borzęcinie.

Dz.Urz.MON.2007.4.55 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 74 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2007.5.61 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.4.53 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 8 Bazy Lotniczej w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2007.5.64 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Dz.Urz.MON.2007.5.65 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Dowództwa Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2007.4.50 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Orkiestry Garnizonowej w Siedlcach.

Dz.Urz.MON.2007.5.62 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej ORP "POZNAŃ".

Dz.Urz.MON.2007.5.63 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2007.3.4 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.1.2 | decyzja z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.4.38 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.16 | decyzja z dnia 22 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.16 | decyzja z dnia 22 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminach na maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2007.4.22 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminach na maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2007.4.22 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.27 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.15 | decyzja z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Zespołu Audytu Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.26 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.12 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.13 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie "Instrukcji urządzania lasu".

B.I.LP.2007.3.16 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2007.2.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublińcu.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.18 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.4.45 | decyzja z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.4.45 | decyzja z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wdrażanie i użytkowanie Jednolitego Indeksu Materiałowego.

Dz.Urz.MON.2007.4.46 | decyzja z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.17 | komunikat z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.2.8 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Zarządu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.25 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym.

B.I.LP.2007.3.14 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.7 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Dz.Urz.MT.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2007.4.45 | decyzja z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2007.4.46 | decyzja z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.16 | komunikat z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.12 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.13 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.2.26 | decyzja z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.32 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.15 | komunikat z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Przedstawicielstwa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.12 | decyzja z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego "Obrońców Warszawy".

Dz.Urz.MON.2007.4.43 | decyzja z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.6 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.2A.29 | decyzja z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc