Departmental acts

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.3.16 | komunikat z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.3.13 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Okręgi konsularne polskich placówek w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.18 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.4.22 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.4.22 | decyzja z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Uchylenie wytycznych w sprawie kierowania lotami szkolnymi.

Dz.Urz.ULC.2007.2.5 | zarządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2007.3.13 | zarządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2007.3.12 | zarządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2007.3.11 | zarządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.3.17 | komunikat z dnia 23 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.4.24 | decyzja z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.4.25 | decyzja z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2007.3.15 | zarządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.7.9 | informacja z dnia 21 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.7.10 | informacja z dnia 21 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.2.20 | komunikat z dnia 21 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2007.3.12 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, które utraciły moc.

Dz.Urz.KGP.2007.6.66 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.4.18 | zarządzenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.6.58 | decyzja z dnia 20 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2007.1.2 | uchwała z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.36 | zarządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.37 | zarządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.6.19 | zarządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.6.86 | upoważnienie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.6.87 | pełnomocnictwo z dnia 19 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.4.13 | zarządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw aktualizacji "Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013".

Dz.Urz.MZ.2007.6.18 | zarządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych".

Dz.Urz.MON.2007.6.81 | decyzja z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.4.36 | zarządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana upoważnienia z dnia 18 września 2006 r.

Dz.Urz.MON.2007.6.82 | decyzja z dnia 19 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2007.6.21 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Członka Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MB.2007.2.10 | komunikat z dnia 16 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.6.80 | decyzja z dnia 16 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie udostępniania baz danych SILP pracownikom zatrudnionym w PGL LP.

B.I.LP.2007.4.20 | zarządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie komitetów doradczych działających przy Ministrze Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.6.77 | decyzja z dnia 15 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Określenie zadań Gabinetu Politycznego Ministra.

Dz.Urz.MON.2007.6.78 | decyzja z dnia 15 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.22 | decyzja z dnia 15 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.3.22 | komunikat z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.3.21 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt nienormatywny