Departmental acts

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza.

Dz.Urz.MZ.2007.10.35 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.42 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.41 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminów egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.75 | decyzja z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.7.24 | decyzja z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.6.61 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2007.6.41 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2007.6.42 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.34 | zarządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2007.1.6 | zarządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2007.1.6 | zarządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.38 | zarządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 31/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.33 | komunikat z dnia 31 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.39 | zarządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.6.35 | komunikat z dnia 30 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nieudzielenie nagród pieniężnych i rzeczowych żołnierzom zawodowym w określonych sytuacjach.

Dz.Urz.MON.2007.11.136 | decyzja z dnia 30 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Nieudzielenie nagród pieniężnych i rzeczowych żołnierzom zawodowym w określonych sytuacjach.

Dz.Urz.MON.2007.11.136 | decyzja z dnia 30 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.11.89 | zarządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2007.4.17 | zarządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie przeniesień wydatków państwowych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.6.28 | zarządzenie z dnia 29 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie przeniesień wydatków państwowych jednostek budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.6.28 | zarządzenie z dnia 29 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "LASY WARSZAWSKIE".

B.I.LP.2007.7.59 | decyzja z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady eksponowania godła i flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.78 | instrukcja z dnia 29 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.33 | zarządzenie z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.33 | zarządzenie z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.33 | zarządzenie z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.11.93 | decyzja z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.23 | decyzja z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.5.31 | komunikat z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2007.11.125 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona i nazwy wyróżniającej 6 Ośrodkowi Radioelektronicznemu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.11.128 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.11.123 | zarządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.11.123 | zarządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.Urz.MF.2007.5.28 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmiany statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2007.5.29 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie nazwy wyróżniającej 1 Bazie Lotniczej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2007.11.131 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Udział resortu obrony narodowej w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA).

Dz.Urz.MON.2007.11.126 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 22 Polowej Technicznej Bazy Przeciwlotniczej w Skwierzynie.

Dz.Urz.MON.2007.11.134 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 73 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MON.2007.11.133 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bamako (Republika Mali).

Dz.Urz.MSZ.2007.2.55 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2007.2.54 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji.

Dz.Urz.MON.2007.11.124 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji.

Dz.Urz.MON.2007.11.124 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie i wprowadzenie dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2007.11.127 | decyzja z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.8 | zarządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.10.33 | zarządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.5.30 | komunikat z dnia 25 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.39 | komunikat z dnia 24 maja 2007 r. | Akt nienormatywny

Raport inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.45 | ogłoszenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.9.78 | zarządzenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ibagué (Republika Kolumbijska).

Dz.Urz.MSZ.2007.2.53 | decyzja z dnia 24 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zasad postępowania z odpadami surowcowymi w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.38 | zarządzenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zasad postępowania z odpadami surowcowymi w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.38 | zarządzenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Znak zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.6.26 | zarządzenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2007.3.17 | zarządzenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu.

B.I.LP.2007.6.41 | zarządzenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu.

B.I.LP.2007.6.41 | zarządzenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt utracił moc