Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2007.7.36 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2007.6.21 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.59 | decyzja z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.58 | decyzja z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2007.4.15 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.14.153 | decyzja z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2007 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.77 | decyzja z dnia 28 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.7.21 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.7.22 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw Zagrożeń Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zakładów Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.7.23 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.7.26 | decyzja z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Systemu Stałych Dyżurów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.9 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.58 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.36 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2007.5.23 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Resortowego do spraw Budżetu Zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.59 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2007.8.29 | decyzja z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.7.42 | komunikat z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie krajowego standardu rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów".

Dz.Urz.MF.2007.8.46 | uchwała z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2019.30 t.j. | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.104 | wytyczne z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.39 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2007.13.100 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2007.13.100 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2007.13.100 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MGM.2007.2.3 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 228/04.

Dz.Urz.ULC.2007.6.39 | komunikat z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 256/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.38 | komunikat z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.11.40 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie terminów egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.76 | decyzja z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie terminów egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.76 | decyzja z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2007.7.32 | uchwała z dnia 22 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Zakładu Budżetowego "Wojskowe Misje Pokojowe".

Dz.Urz.MON.2007.13.147 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Resortowego do spraw Budżetu Zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.54 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Resortowego do spraw Budżetu Zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.54 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.7.41 | komunikat z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie jednolitego tekstu statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2007.7.37 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie jednolitego tekstu statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2007.7.37 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący