Departmental acts

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.32 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

System zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.96 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.26 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.19.146 | wytyczne z dnia 18 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.126 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.105 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.27 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.131 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2007.7.34 | komunikat z dnia 17 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.17.71 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.68 | zarządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie klauzuli tajności informacji zawartych w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.104 | decyzja z dnia 17 października 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.219 | upoważnienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.220 | upoważnienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.222 | upoważnienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.30.41 | informacja z dnia 16 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2007.20.207 | decyzja z dnia 16 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.11.65 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.11.84 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.64 | zarządzenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej.

Dz.Urz.KGP.2007.19.142 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.69 | komunikat z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.67 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.66 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez "Centrum Zana" Sp. z o.o. w Lublinie.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.1 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.93 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.19.141 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.68 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.10.65 | obwieszczenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2007.16.64 | decyzja z dnia 15 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków do Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.75 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Koordynatora Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.124 | zarządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2007.16.83 | zarządzenie z dnia 12 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie systemu SPECTRUM XXI wspomagającego zarządzanie widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.20.205 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Programu oceny jednostek resortu obrony narodowej w kontroli gospodarczo-finansowej".

Dz.Urz.MON.2007.20.206 | decyzja z dnia 12 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2010.13.81 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2007.17.67 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2007.17.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2007.17.66 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb rejestracji pojazdów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.58 | decyzja z dnia 11 października 2007 r. | Akt utracił moc