Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 257/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.43 | komunikat z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.22.225 | decyzja z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dz.Urz.MZ.2007.17.91 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.21.221 | upoważnienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2007.33.44 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Honorowego Komitetu Głównych Geologów Kraju.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.13 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.12 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.131 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej podstawowego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2007.12.98 | decyzja z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2007.21.159 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wniosek o rejestrację nazwy: "obwarzanek krakowski" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2007.32.43 | ogłoszenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.11.100 | decyzja z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2007.9.41 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.11 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.132 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.132 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.132 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.132 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw udziału w systemach informacyjnych Schengen.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.132 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonanie zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2007.7.35 | komunikat z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.213 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.79 | postanowienie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.77 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.77 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Programowej Instytutu Książki w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.78 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Rozwojowych z Inicjatywy Własnej Ministra.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.68 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.74 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.214 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych".

Dz.Urz.MON.2007.21.215 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad i trybu naboru do Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.217 | decyzja z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.11.98 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.9 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.130 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Biura Rozliczeń Międzynarodowych.

Dz.Urz.MZ.2007.16.89 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.129 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej.

Dz.Urz.MZ.2007.16.90 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej.

Dz.Urz.MZ.2007.16.90 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2008 rok.

B.I.LP.2007.12.87 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Studium zawodowe jako cykliczna forma doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2007.9.40 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Wadowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.73 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.7 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.94 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.95 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2007.12.96 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.12.97 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.11.97 | zarządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2007 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.130 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.71 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2007.16.86 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2007.16.86 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga".

Dz.Urz.MZ.2007.16.86 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną.

Dz.Urz.UOKiK.2008.1.2 | decyzja z dnia 30 października 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.6 | zarządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.5 | obwieszczenie z dnia 29 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczególna ochrona materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.212 | decyzja z dnia 29 października 2007 r. | Akt utracił moc