Departmental acts

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.33 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.26 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.24 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.24 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.3.30 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.1.11 | komunikat z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.1.10 | komunikat z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.9 | decyzja z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2008.3.8 | uchwała z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2008.2.11 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.16 | komunikat z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2008.3.23 | decyzja z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2008.1.6 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2008.1.8 | decyzja z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji w 2007 r.

Dz.Urz.MZ.2008.1.5 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej sądów wojskowych.

Dz.Urz.MS.2008.2.7 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej sądów wojskowych.

Dz.Urz.MS.2008.2.7 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Dz.Urz.MI.2008.1.7 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.3 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji techniczno-biurowej w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.4 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów normatywnych.

Dz.Urz.MSWiA.2008.3.9 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.4.13 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Działalność metrologiczna w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.2.9 | decyzja z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu.

Dz.Urz.MF.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu.

Dz.Urz.MF.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu.

Dz.Urz.MF.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych.

Dz.Urz.MON.2008.2.10 | decyzja z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych.

Dz.Urz.MON.2008.2.10 | decyzja z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2008.1.3 | komunikat z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym trybu zatwierdzania programów kontroli.

Dz.Urz.CBA.2008.1.10 | decyzja z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.5.44 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2008.1.2 | decyzja z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zmiana opłat związanych z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Dz.Urz.UPRP.2008.1.1 | informacja z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.1.4 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.1.6 | komunikat z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.1.5 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.15 | komunikat z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny