Departmental acts

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.13 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zasady realizacji wniosków audytu przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.57 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Dz.Urz.NBP.2008.7.10 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu kształcenia Policealnego Studium Zawodowego Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu kształcenia Policealnego Studium Zawodowego Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.12 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołania Zespołu do Spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołania Zespołu do Spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołania Zespołu do Spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.59 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.60 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.61 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Policji "Zbioru znaków umówionych Policji".

Dz.Urz.KGP.2008.10.55 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.3.24 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację nazwy: "karp milicki" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2008.4.4 | ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2008.4.33 | komunikat z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.3.23 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Krajowy Dyrektor do Spraw Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2008.7.78 | decyzja z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.58 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.58 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Użytkowanie służbowych kart kredytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.7.77 | decyzja z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zamieszczenie w systemie Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji opracowanych przez poszczególne Biura.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.2a | komunikat z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2008.7.66 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.53 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.53 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie szczegółowych identyfikatorów jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.53 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.5.47 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia wyboru podmiotów realizujących zadanie "Wolontariat polska pomoc 2008".

Dz.Urz.MSZ.2008.2.69 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2008.4.29 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów.

NFZ.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Zespołu do spraw przygotowania dokumentu strategicznego "Program Marka dla Polski na lata 2007-2017".

Dz.Urz.MG.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 31 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.34 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MI.2008.6.33 | zarządzenie z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie systemu stałego dyżuru w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.16 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.25 | komunikat z dnia 31 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.7 | zarządzenie z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.7.73 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MI.2008.6.35 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.68 | decyzja z dnia 31 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.4.32 | komunikat z dnia 28 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.8.33 | zarządzenie z dnia 28 marca 2008 r. | Akt utracił moc