Departmental acts

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.21 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.22 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Przejęcie dziedzictwa tradycji oraz daty dorocznego Święta 9 batalionu łączności w Białobrzegach.

Dz.Urz.MON.2008.8.107 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2008.9.54 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie Decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.74 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Dz.Urz.MON.2008.8.108 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej nurka Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2008.8.103 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki honorowej Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2008.8.101 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Dz.Urz.MON.2008.8.102 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki rozpoznawczej 44 Bazy Lotniczej w Siemirowicach.

Dz.Urz.MON.2008.8.104 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.20 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.4.19 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.9.120 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.63 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.72 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.20 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.62 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do opracowania Regulaminu wynagradzania w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.8.55 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie zespołu szkół muzycznych w Wadowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.16 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.Urz.ULC.2008.5.53 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2008.5.5 | informacja z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.8.96 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2008.6.6 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.15 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2008.8.100 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.83 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.84 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.1.8 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MG.2008.1.6 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2008.

Dz.Urz.MEN.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2008.3.12 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2008.3.13 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Dz.Urz.GUS.2008.4.17 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Broń służbowa żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

Dz.Urz.MON.2008.8.87 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Działalność racjonalizatorska w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.7.80 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Działalność racjonalizatorska w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.7.80 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.88 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.8.88 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc