Dzienniki resortowe

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie obronne w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny.

Dz.Urz.MFiPR.2020.27 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.71 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.70 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.42 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MK.2020.49 | zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej - energia i klimat.

Dz.Urz.MK.2020.48 | komunikat z dnia 16 września 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie Regulaminu Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej - energia i klimat.

Dz.Urz.MK.2020.47 | zarządzenie z dnia 16 września 2020 r. | Akt utracił moc

Organizacja pracy zespołu rzeczników dyscyplinarnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.20 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2020.44 | decyzja z dnia 17 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dz.Urz.MZ.2020.69 | obwieszczenie z dnia 17 września 2020 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2020.21 | zarządzenie z dnia 17 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja gospodarki kasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.21 | zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja gospodarki kasowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.21 | zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie obronne pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2020.5 | zarządzenie z dnia 16 września 2020 r. | Akt obowiązujący

System stałych dyżurów Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2020.2 | zarządzenie z dnia 16 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw zmiany standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza.

Dz.Urz.MNiSW.2020.45 | zarządzenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2020.147 | decyzja z dnia 16 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Dz.Urz.MS.2020.222 | zarządzenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt indywidualny

Zespół do spraw hodowli roślin w Polsce.

Dz.Urz.MRiRW.2020.73 | zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw hodowli roślin w Polsce.

Dz.Urz.MRiRW.2020.73 | zarządzenie z dnia 15 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz i uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2020.219 | zarządzenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz i uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2020.219 | zarządzenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz i uzupełniający wykaz wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Dz.Urz.MS.2020.219 | zarządzenie z dnia 11 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za sierpień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.105 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za sierpień 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.104 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2021 r.

Dz.Urz.MS.2020.221 | zarządzenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 r.

Dz.Urz.MS.2020.220 | zarządzenie z dnia 14 września 2020 r. | Akt utracił moc

Ochrona danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2020.57 | zarządzenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MR.2020.20 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie wytycznych do programu "Ochrona zabytków".

Dz.Urz.MKiDN.2020.56 | zarządzenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie od przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2020.47 | decyzja z dnia 1 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykreślenie oznaczenia lokalizacji "EPGW*" dla stacji stałej służby lotniczej.

Dz.Urz.ULC.2020.46 | ogłoszenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "WITKÓW".

Dz.Urz.ULC.2020.45 | ogłoszenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2020.43 | decyzja z dnia 3 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MR.2020.19 | zarządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bolonii.

Dz.Urz.MSZ.2020.41 | zarządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.139 | zarządzenie z dnia 8 września 2020 r. | Akt utracił moc

Kontynuowanie finansowania w roku 2020 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2020.8/9.74 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc