Departmental acts

Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.27 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.27 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.2.24 | decyzja z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie form i trybu szkolenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.21 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2008.1.6 | zarządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalenie listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MI.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytutu Techniki Budowlanej.

Dz.Urz.MI.2008.8.50 | decyzja z dnia 8 maja 2008 r. | Akt indywidualny

"Księga Pamięci" i "Tablica Pamięci".

Dz.Urz.KGP.2008.11.63 | decyzja z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Przyznanie Dorocznej Nagrody Specjalnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2008.

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.24 | decyzja z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.79 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.4.18 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.4.18 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.76 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie procedur kontroli finansowej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2008.9.56 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.78 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.77 | zarządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie zasad współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2008.2.25 | porozumienie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010).

Dz.Urz.MPS.2008.3.11 | zarządzenie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykonanie aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na 1 stycznia 2008 r.

B.I.LP.2008.6.43 | zarządzenie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.75 | zarządzenie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2008.6.8 | informacja z dnia 5 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.6.42 | zarządzenie z dnia 5 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.74 | zarządzenie z dnia 5 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej MSZ w zakresie obrony cywilnej.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.78 | decyzja z dnia 2 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2008 r.

B.I.LP.2008.6.41 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sekretariat Wspólnoty Demokracji.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.19 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Sekretariat Wspólnoty Demokracji.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.19 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zmianowego rozkładu czasu pracy w sekretariatach Departamentu Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.2.81 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Raleigh (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2008.2.52 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej.

Dz.Urz.MI.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Dz.Urz.MI.2008.8.46 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Ministerstwie Infrastruktury jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Dz.Urz.MI.2008.8.45 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.6.51 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.6.49 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2008.6.50 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.5.29 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.5.41 | komunikat z dnia 30 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Działalność promocyjna w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.9.117 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc