Departmental acts

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.46 | decyzja z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.46 | decyzja z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.94 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2008.8.38 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.8.47 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.8.41 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Dz.Urz.MZ.2008.8.48 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Dz.Urz.MZ.2008.8.46 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych.

Dz.Urz.MZ.2008.8.51 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2008.8.49 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2008.8.37 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.8.40 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2008.8.44 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2008.8.45 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2008.8.39 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.Urz.MZ.2008.8.42 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.8.43 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "System Automatyzacji Pracy KRUS".

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.128 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.9.83 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Chorób Rzadkich.

Dz.Urz.MZ.2008.8.36 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Chorób Rzadkich.

Dz.Urz.MZ.2008.8.36 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prace nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych.

Dz.Urz.MI.2008.10.54 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Skarbowości".

Dz.Urz.MF.2008.9.66 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację nazwy: "kołocz śląski" lub "kołacz śląski" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2008.14.16 | ogłoszenie z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.71 | komunikat z dnia 21 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zarządzanie widmem częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.15.198 | decyzja z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 035/03.

Dz.Urz.ULC.2008.9.104 | komunikat z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 063/03.

Dz.Urz.ULC.2008.9.103 | komunikat z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 376/07.

Dz.Urz.ULC.2008.9.102 | komunikat z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2008.4.40 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2008.1.12 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 226/04.

Dz.Urz.ULC.2008.9.101 | komunikat z dnia 17 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.69 | komunikat z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.8.60 | decyzja z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.50 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.70 | komunikat z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.44 | komunikat z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.43 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.42 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.41 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.40 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.115 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy