Dzienniki resortowe

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.29 | zarządzenie z dnia 29 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 r. w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny.

Dz.Urz.MFiPR.2020.29 | zarządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny.

Dz.Urz.MFiPR.2020.28 | zarządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dz.Urz.MON.2020.151 | decyzja z dnia 28 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Biura Infrastruktury Specjalnej.

Dz.Urz.MON.2020.152 | decyzja z dnia 29 września 2020 r. | Akt indywidualny

Regulamin dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.22 | zarządzenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie roczne z działalności Służb Żeglugi Powietrznej Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok 2019.

Dz.Urz.ULC.2020.49 | ogłoszenie z dnia 28 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MC.2020.26 | zarządzenie z dnia 25 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.45 | zarządzenie z dnia 25 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju elektromobilności.

Dz.Urz.MR.2020.24 | zarządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2020.24 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2020.24 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2020.23 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.34 | zarządzenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Zasad Zarządzania.

Dz.Urz.MI.2020.39 | obwieszczenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2020.150 | decyzja z dnia 23 września 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.33 | zarządzenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dz.Urz.MZ.2020.77 | zarządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dz.Urz.MZ.2020.77 | zarządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie i tryb działania Społecznej Rady Sportu Kobiet.

Dz.Urz.MSpor.2020.52 | zarządzenie z dnia 24 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Konkursowej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.26 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Konkursowej w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.26 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.49 | zarządzenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.40 | komunikat z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.39 | obwieszczenie z dnia 17 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2020.74 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocników Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MZ.2020.75 | zarządzenie z dnia 23 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2020.73 | zarządzenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2020.72 | zarządzenie z dnia 22 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju biogospodarki.

Dz.Urz.MR.2020.23 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Lista obszarów badawczych i lista badań na rzecz rolnictwa ekologicznego na 2021 r.

Dz.Urz.MRiRW.2020.75 | ogłoszenie z dnia 21 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Concόn (Republika Chile).

Dz.Urz.MSZ.2020.48 | decyzja z dnia 17 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vina del Mar (Republika Chile).

Dz.Urz.MSZ.2020.47 | decyzja z dnia 17 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przemysłowo-energetycznych.

Dz.Urz.MR.2020.22 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dz.Urz.MR.2020.21 | zarządzenie z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy niektórych przepisów dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.43 | komunikat z dnia 21 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Interpretacja ogólna w sprawie w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Dz.Urz.MF.2020.107 | interpretacja ogólna z dnia 15 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dz.Urz.MI.2020.38 | decyzja z dnia 18 września 2020 r. | Akt obowiązujący