Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2009.3.19 | zarządzenie z dnia 31 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2009.3.21 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Afganistanu i Pakistanu.

Dz.Urz.MSZ.2009.3.32 | decyzja z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2009.3.8 | zarządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2009.9.18 | zarządzenie z dnia 30 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

B.I.LP.2009.5.33 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.

B.I.LP.2009.5.33 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym "Regulaminu porządkowego".

Dz.Urz.WUG.2009.4.26 | zarządzenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2009.5.45 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.119 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.119 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2018.119 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.5.26 | decyzja z dnia 26 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2009.4.15 | zarządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2009.4.44 | informacja z dnia 25 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych.

Dz.Urz.MZ.2009.3.13 | zarządzenie z dnia 25 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.3.20 | zarządzenie z dnia 25 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUS.2009.3.17 | zarządzenie z dnia 25 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej na Adama Wilczęgę.

Dz.Urz.KNF.2009.5.18 | uchwała z dnia 24 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na badania własne uczelni.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.27 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.28 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.31 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.32 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.33 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Dz.Urz.MEN.2009.1.12 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 116/06.

Dz.Urz.ULC.2009.4.116 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 338/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.117 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 460/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.115 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 532/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.114 | komunikat z dnia 24 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia w urzędach górniczych przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Dz.Urz.WUG.2009.4.32 | decyzja z dnia 20 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia w urzędach górniczych przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Dz.Urz.WUG.2009.4.32 | decyzja z dnia 20 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Dz.Urz.MEN.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinie.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2.40 | zarządzenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2009.4.17 | zarządzenie z dnia 20 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Dz.Urz.MNiSW.2009.2.17 | zarządzenie z dnia 18 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Uzgodnienie standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2009.3.14 | komunikat z dnia 18 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.3.19 | decyzja z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.3.19 | decyzja z dnia 18 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 731/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.112 | komunikat z dnia 18 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 757/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.113 | komunikat z dnia 18 marca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 810/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.111 | komunikat z dnia 18 marca 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.6.77 | upoważnienie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.6.78 | upoważnienie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.6.79 | upoważnienie z dnia 17 marca 2009 r. | Akt indywidualny