Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dz.Urz.MON.2009.13.144 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.13.138 | decyzja z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2009.13.134 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2008 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.3.9 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2009.3.13 | komunikat z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.6.43 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2009.7.28 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2009.7.27 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Biuru Ochrony Rządu.

Dz.Urz.MSWiA.2009.6.34 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 11 października 2009 r.

Dz.Urz.KNF.2009.3.10 | komunikat z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nadleśniczych.

B.I.LP.2009.7.56 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2009.3.11 | komunikat z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie sieci WAN w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.19 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.12.132 | decyzja z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.12.132 | decyzja z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje celowe w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.6.36 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2009.3.29 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2009.5.19 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.60 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.16 | rozkaz z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2009.1.15 | decyzja z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.9 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Komitetu Sterującego Programu PPWOW.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.18 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2009.6.41 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2009.6.41 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2009.6.41 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2009.6.41 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2009.6.41 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.12.125 | decyzja z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i oznaki korpusu osobowego Jednostki Wojskowej Nr 2305.

Dz.Urz.MON.2009.12.126 | decyzja z dnia 8 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe przedmioty umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Normy należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2009.8.42 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.7.43 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc