Departmental acts

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.46 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 286/09.

Dz.Urz.ULC.2009.7.142 | komunikat z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana lub uchylenie niektórych decyzji Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2009.4.54 | decyzja z dnia 10 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2009.4.14 | komunikat z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2009.4.15 | komunikat z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.14.155 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.KNF.2010.1.6 | uchwała z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2009.17.61 | informacja z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2009.14.152 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia".

Dz.Urz.MON.2009.14.151 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.14.153 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.27 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie zbioru danych osobowych "Licencja".

Dz.Urz.KGP.2009.9.47 | decyzja z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie zbioru danych osobowych "Licencja".

Dz.Urz.KGP.2009.9.47 | decyzja z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych na lotnisku Szczecin-Goleniów.

Dz.Urz.ULC.2009.7.138 | ogłoszenie z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 317/08.

Dz.Urz.ULC.2009.7.139 | komunikat z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 530/08.

Dz.Urz.ULC.2009.7.141 | komunikat z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 614/08.

Dz.Urz.ULC.2009.7.140 | komunikat z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2009.9.46 | decyzja z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2009.9.45 | decyzja z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Obsługi Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.2.47 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.6.30 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.6.30 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.49 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.49 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2009.9.44 | decyzja z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2009.6.29 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.8.57 | decyzja z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.56 | komunikat z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.18 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw warunków technicznych i usytuowania linii metra.

Dz.Urz.MI.2009.6.24 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2009.9.52 | komunikat z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.8.54 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Funduszu Granic Zewnętrznych.

Dz.Urz.KGSG.2009.8.59 | wytyczne z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2008 rok.

B.I.LP.2009.8/9.71 | decyzja z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zmiana siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.8/9.72 | decyzja z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Planowanie zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.21 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.26 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Realizacja zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.22 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Udział jednostek organizacyjnych lasów państwowych w przedsięwzięciach wspólnych.

B.I.LP.2009.8/9.59 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc