Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.19.220 | pełnomocnictwo z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej na Tomasza Mazura.

Dz.Urz.KNF.2010.7.30 | uchwała z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.2.14 | uchwała z dnia 14 października 2009 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2010 roku.

B.I.LP.2009.11.80 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2009 r.

Dz.Urz.GUS.2009.10.62 | obwieszczenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.

Dz.Urz.MON.2009.19.219 | decyzja z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.68 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2009.4.69 | zarządzenie z dnia 14 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 11/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.27 | decyzja z dnia 13 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu mającego za zadanie przygotowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów.

Dz.Urz.MZ.2009.10.46 | zarządzenie z dnia 12 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 333/08.

Dz.Urz.ULC.2009.11.171 | komunikat z dnia 12 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 459/07.

Dz.Urz.ULC.2009.11.172 | komunikat z dnia 12 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.26 | decyzja z dnia 12 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.10.57 | zarządzenie z dnia 12 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.67 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.105 t.j. | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.215 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie nazwy wyróżniającej "Poznański" 76. dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2009.19.216 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia gen. Józefa Bema.

Dz.Urz.MON.2009.19.217 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.4 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa informacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.1.25 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz dostawców zwierząt doświadczalnych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.1.12 | obwieszczenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.1.13 | obwieszczenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.10.58 | decyzja z dnia 9 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.19.212 | zarządzenie z dnia 9 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2010.1.24 | ogłoszenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSWiA.2009.10.59 | obwieszczenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.5.14 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.5.14 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.5.14 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.5.14 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.14.68 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.4.62 | zarządzenie z dnia 8 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.23 | zarządzenie z dnia 7 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2010.1.11 | obwieszczenie z dnia 7 października 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat dziennych wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych w 2010 r.

Dz.Urz.MON.2009.19.213 | decyzja z dnia 7 października 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2009.10.43 | decyzja z dnia 6 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2009.7.45 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MF.2009.12.61 | zarządzenie z dnia 5 października 2009 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 351/07.

Dz.Urz.ULC.2009.11.170 | komunikat z dnia 5 października 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 501/07.

Dz.Urz.ULC.2009.11.169 | komunikat z dnia 5 października 2009 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2009.24.279 | pełnomocnictwo z dnia 2 października 2009 r. | Akt indywidualny

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bratysławie.

Dz.Urz.MG.2009.3.33 | zarządzenie z dnia 1 października 2009 r. | Akt utracił moc