Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2010.1.9 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.10 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2010.1.11 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2010.1.12 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.14 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.16 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2010.1.17 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2010.1.18 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2009.5.54 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Statut Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.23 | decyzja z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu Państwowej Rady Nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2009.15.52 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.1.7 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 687/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.16 | komunikat z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2009.17.92 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2009.3.31 | decyzja z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.49 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2009.5.53 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.102 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Profilaktyka psychologiczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2009.24.270 | decyzja z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.1.6 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 130/06.

Dz.Urz.ULC.2010.1.13 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 513/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.14 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 523/07.

Dz.Urz.ULC.2010.1.15 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 525/09.

Dz.Urz.ULC.2010.1.12 | komunikat z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.1.31 | decyzja z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2010.1.1 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.1.8 | decyzja z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.100 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.47 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.108 | decyzja z dnia 28 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.GUS.2009.12.77 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 30 - Oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2010.1.8 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2009 r.

Dz.Urz.MSZ.2009.6.107 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.106 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie Odznaki Honorowej "Bene merito".

Dz.Urz.MSZ.2009.6.109 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie Odznaki Honorowej "Bene merito".

Dz.Urz.MSZ.2009.6.110 | decyzja z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei za 2008 rok".

Dz.Urz.MI.2010.2.3 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.13.67 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2009.16.89 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.13.68 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

Dz.Urz.MG.2010.1.5 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.4.30 | wykaz z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.4.33 | wykaz z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2009 r.

Dz.Urz.UOKiK.2009.4.35 | wykaz z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.16.86 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.13.66 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Druk kwartalnika Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego "Polski Żołnierz Prawosławny".

Dz.Urz.MON.2009.24.268 | decyzja z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Instytut Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana.

Dz.Urz.GUS.2009.12.74 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii.

Dz.Urz.MZ.2009.13.64 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.16.105 | decyzja z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2009.14.140 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc