Departmental acts

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.51 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Dz.Urz.MSpor.2020.39 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień.

Dz.Urz.MSpor.2020.39 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.6.49 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie Systemu Ewidencji Szkodnictwa Leśnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2020.6.48 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.12 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2020 rok.

B.I.LP.2020.6.46 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dz.Urz.WUG.2020.33 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dz.Urz.WUG.2020.33 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Koordynatora do spraw Dostępności w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2020.32 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.30 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.14 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Instrukcji gospodarki kasowej w Ministerstwie Sportu.

Dz.Urz.MSpor.2020.38 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2020.18 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2019 r.

Dz.Urz.NBP.2020.14 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2020 r.

Dz.Urz.MRiRW.2020.17 | ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2020.25 t.j. | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2020.25 t.j. | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta Akademii Sztuki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2020.96 | decyzja z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.79 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.78 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2020.1 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych.

Dz.Urz.MF.2020.75 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.Urz.MNiSW.2020.27 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MFiPR.2020.19 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MFiPR.2020.19 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla edycji oznaczonej symbolem SZP-5/19.

Dz.Urz.KGP.2020.25 | decyzja z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.24 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki okolicznościowej Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego.

Dz.Urz.MSWiA.2020.64 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Centrum e-Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.42 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.93 | decyzja z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Koszycach (Republika Słowacka).

Dz.Urz.MSZ.2020.26 | decyzja z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.41 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady dotyczących zarządzania ryzykiem nieprawidłowości w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.73 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.25 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie w powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2020.71 | zarządzenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy