Departmental acts

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw infrastruktury transportu lądowego.

Dz.Urz.MI.2010.7.19 | zarządzenie z dnia 25 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw warunków technicznych i usytuowania linii metra.

Dz.Urz.MI.2010.7.20 | zarządzenie z dnia 25 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.126 | pełnomocnictwo z dnia 24 maja 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.127 | pełnomocnictwo z dnia 24 maja 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.131 | upoważnienie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.132 | upoważnienie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.133 | upoważnienie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Przedszkola Nr 12 w Zegrzu przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Dz.Urz.MON.2010.11.115 | zarządzenie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Nr 32 w Białobrzegach przy Jednostce Wojskowej Nr 2474 w Białobrzegach.

Dz.Urz.MON.2010.11.116 | zarządzenie z dnia 24 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2009 r.

Dz.Urz.NBP.2010.8.8 | uchwała z dnia 24 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.11.118 | decyzja z dnia 24 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2010.5.30 | zarządzenie z dnia 21 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.7.31 | zarządzenie z dnia 21 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2010.6.27 | komunikat z dnia 21 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2010.10.10 | zarządzenie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2010.10.10 | zarządzenie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2010.10.10 | zarządzenie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MRiRW.2010.10.10 | zarządzenie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2010.7.23 | decyzja z dnia 20 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2010.11.11 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami w Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.7.24 | decyzja z dnia 20 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.5.36 | komunikat z dnia 20 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.5.35 | komunikat z dnia 19 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.5.34 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2010.2.18 | zarządzenie z dnia 19 maja 2010 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi.

Dz.Urz.WUG.2010.20.115 t.j. | obwieszczenie z dnia 18 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2010.4.60 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2010.4.60 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2010.4.62 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2010.4.63 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2010.4.63 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2010.4.64 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2010.4.64 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2010.4.65 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2010.5.32 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.46 | zarządzenie z dnia 18 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.50 | zarządzenie z dnia 14 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.50 | zarządzenie z dnia 14 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.50 | zarządzenie z dnia 14 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.5.33 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nienormatywny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.129 | upoważnienie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.11.130 | upoważnienie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Ceremoniał Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.7.36 | decyzja z dnia 13 maja 2010 r. | Akt obowiązujący

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2009/2010 według stanu na dzień 31 marca 2010 r.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.64 | komunikat z dnia 13 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2010.2.43 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Obowiązki funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dz.Urz.CBA.2010.2.43 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2010.4.49 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.53 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.54 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.55 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.56 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.56 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2010.4.57 | zarządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | Akt indywidualny