Departmental acts

Zamiar utworzenia Instytutu Muzyki i Tańca.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.33 | decyzja z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2010.6.41 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2010.5.78 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.55 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2010.9.53 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2010.9.54 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2010.9.54 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Roczny plan egzaminów teoretycznych na 2010 r.

Dz.Urz.ULC.2010.12.60 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2009 rok.

B.I.LP.2010.8/9.86 | decyzja z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2010.11.69 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2010.6.39 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Podróże służbowe poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2010.10.58 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.57 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.57 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.57 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.68 | decyzja z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.67 | decyzja z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.27 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.57 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2010.10.62 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.14.191 | pełnomocnictwo z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.12.145 | decyzja z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu)..

Dz.Urz.MON.2010.12.152 | upoważnienie z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2010.6.38 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych, dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2010.7.29 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji do spraw opracowania analizy stanu organizacyjno-finansowego w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.Urz.MON.2010.12.143 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.6.45 | komunikat z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.6.43 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.80 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2010.12.144 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2010.12.144 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2010.12.144 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2010.12.142 | decyzja z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozkaz w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.27 | rozkaz z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Dz.Urz.MZ.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Dz.Urz.MZ.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Dz.Urz.MZ.2010.8.51 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.9.56 | komunikat z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.8.50 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2A.15 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi.

Dz.Urz.MON.2010.12.146 | decyzja z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.65 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.10.65 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Zakładu Obsługi Gospodarczej Wyższego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.WUG.2010.10.66 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.67 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych.

Dz.Urz.MNiSW.2010.3.66 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.8.52 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.8.52 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2010.8.52 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2010.6.79 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2010.6.80 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2010 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja zakładu budżetowego "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.12.141 | decyzja z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

Dz.Urz.MON.2010.12.141 | decyzja z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.9.55 | decyzja z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.9.55 | decyzja z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2010.6.42 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2010 r. | Akt nienormatywny