Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 320/06.

Dz.Urz.ULC.2010.14.87 | komunikat z dnia 6 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.17 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania czynności wyjaśniających w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.85 | decyzja z dnia 4 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania czynności wyjaśniających w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2010.2.85 | decyzja z dnia 4 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 224/10.

Dz.Urz.ULC.2010.14.86 | komunikat z dnia 4 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2010.16.207 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych, dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2010.9.42 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zarządzanie projektami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.58 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zarządzanie projektami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.58 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2010.7.31 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt indywidualny

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.9.43 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.9.43 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.9.43 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

Dz.Urz.KGP.2010.9.43 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zakładu Poprawczego w Gdańsku-Oliwie.

Dz.Urz.MS.2010.8.103 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2010.3.13 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie.

Dz.Urz.MS.2010.8.102 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2010 r. | Akt obowiązujący

Aneks Nr 2 do porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Federacją Rodzin Katyńskich.

Dz.Urz.MON.2010.16.222 | porozumienie z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Departamentu Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.45 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.46 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady dokonywania ocen pracowniczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.59 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady dokonywania ocen pracowniczych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.59 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 648/09.

Dz.Urz.ULC.2010.14.85 | komunikat z dnia 30 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Wykonanie w latach 2010-2014 drugiego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności.

B.I.LP.2010.8/9.85 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie w latach 2010-2014 drugiego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności.

B.I.LP.2010.8/9.85 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.15.200 | decyzja z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2010.15.202 | decyzja z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja zmieniająca decyzję w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2010.15.201 | decyzja z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2010.1.22 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Systemu Stałych Dyżurów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.4.16 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.68 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2010.17.34 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Decyzja Ministra Infrastruktury w sprawie wniosku PKP Cargo Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości.

Dz.Urz.MI.2010.9.27 | komunikat z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2010.13.82 | komunikat z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt indywidualny

Przyznane środki finansowe na działalność wspomagającą badania w 2009 r.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.80 | komunikat z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie Regulaminu działania Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych.

Dz.Urz.MI.2010.9.26 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2010.15.199 | decyzja z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw wiedzy o kulturze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2010.3.31 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2010 r. | Akt jednorazowy