Departmental acts

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.Urz.ABW.2011.1.15 | decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb powoływania instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2011.5.6 | decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.2.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej na Andrzeja Grzegorzewskiego.

Dz.Urz.KNF.2011.2.5 | komunikat z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Szkoły Policealnej w Widzewie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.2.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.3.20 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2011.2.26 | decyzja z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP).

Dz.Urz.MZ.2011.2.14 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2011.2.15 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie proporców rozpoznawczych 2. Ośrodka Radioelektronicznego.

Dz.Urz.MON.2011.2.28 | decyzja z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb korzystania z przepustek wystawianych przez podmiot inny niż Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dz.Urz.CBA.2011.1.27 | decyzja z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1170/10.

Dz.Urz.ULC.2011.5.11 | komunikat z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 367/08.

Dz.Urz.ULC.2011.5.12 | komunikat z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji ds. Druków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.5 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Wydanie Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Dz.Urz.KNF.2011.3.6 | uchwała z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2011.5.5 | decyzja z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzanie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dz.Urz.GUM.2011.1.1 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dz.Urz.GUM.2011.1.3 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.2.27 | decyzja z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2011.2.13 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.2.25 | decyzja z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2011.3.15 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2011.1.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.2.31 | pełnomocnictwo z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.2.32 | upoważnienie z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny