Departmental acts

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2011.4.9 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie regulaminu pracy Komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.12 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Dz.Urz.MZ.2011.2.16 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-spottersów.

Dz.Urz.KGP.2011.2.15 | decyzja z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-spottersów.

Dz.Urz.KGP.2011.2.15 | decyzja z dnia 3 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Konsultacyjnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.4 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.29 | decyzja z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia Systemu Monitoringu Floty Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.29 | decyzja z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 689/10.

Dz.Urz.ULC.2011.5.13 | komunikat z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2011.4.8 | komunikat z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.59 | porozumienie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.59 | porozumienie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.10 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zasady naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.94 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.Urz.ABW.2011.1.15 | decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Warunki i tryb powoływania instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2011.5.6 | decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.2.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Nałożenie kary pieniężnej na Andrzeja Grzegorzewskiego.

Dz.Urz.KNF.2011.2.5 | komunikat z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2011.2.14 | decyzja z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Szkoły Policealnej w Widzewie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.2.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.3.20 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2011.2.26 | decyzja z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji socjalnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP).

Dz.Urz.MZ.2011.2.14 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący