Departmental acts

Nałożenie na DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2011.5.15 | uchwała z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.MI.2011.2.10 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.7 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra.

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.12 | decyzja z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.3.20 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2010 r.

Dz.Urz.GUS.2011.3.10 | komunikat z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie Zespołu do Spraw Gospodarki Rybnej.

Dz.Urz.MRiRW.2011.3.4 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji po zmianach w 2010 r.

Dz.Urz.MZ.2011.2.24 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.2.23 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2011.2.16 | decyzja z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia.

Dz.Urz.KGP.2011.2.16 | decyzja z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.1.3 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.2.22 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2011.2.5 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.30 | decyzja z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2011.2.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.3.9 | komunikat z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.3.7 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dz.Urz.MF.2011.2.11 | komunikat z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie finansowania programów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.11 | decyzja z dnia 16 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2011.1.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.Urz.MG.2011.2.8 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie płk. Pawła Woźniaka do dokonywania niektórych czynności w dniu 17 lutego 2011 r.

Dz.Urz.AW.2011.1.2 | decyzja z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2011.2.8 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2011.2.7 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2011.2.9 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kodeksu etyki pracowników.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.14 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.3.6 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2011 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.4.41 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31. batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.4.41 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centralnych Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2011.4.45 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2011.4.46 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.4.44 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.MON.2011.4.43 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2011.4.40 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2011.4.39 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2011.4.38 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2011.4.37 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2011.2.5 | decyzja z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.1.11 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych zarządzeń oraz uchylenie niektórych instrukcji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2011.4.29 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.48 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.49 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.50 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.51 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.52 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.4.53 | pełnomocnictwo z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Stołecznej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.2.9 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.5 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Intensywnej Terapii.

Dz.Urz.MZ.2011.2.17 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.1.2 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2011.1.6 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2011.2.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt utracił moc