Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw opracowania kodeksu dobrych praktyk w gospodarce leśnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.30 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Służba prasowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.12.162 | decyzja z dnia 31 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.32 | zarządzenie z dnia 31 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu specjalistycznego do Spraw Badań Własnych Uczelni.

Dz.Urz.MNiSW.2011.2.53 | zarządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie".

B.I.LP.2011.7.74 | decyzja z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje celowe w części 27 - Informatyzacja oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.8.44 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.12.161 | decyzja z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.4.28 | zarządzenie z dnia 30 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.6.26 | komunikat z dnia 27 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Określenie podległości służbowej jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.46 | decyzja z dnia 27 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 80/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.45 | komunikat z dnia 27 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.12.160 | decyzja z dnia 27 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2011.10.41 | wytyczne z dnia 26 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2011.7.35 | zarządzenie z dnia 26 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Sposób opracowywania dokumentów graficznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.6.23 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 248/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.44 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 249/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.45 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy decyzji nr 7/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.43 | decyzja z dnia 25 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1061/09.

Dz.Urz.ULC.2011.10.42 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 351/11.

Dz.Urz.ULC.2011.10.44 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 396/10.

Dz.Urz.ULC.2011.10.43 | komunikat z dnia 25 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese.

Dz.Urz.MEN.2011.1.31 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.12 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.15 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.

Dz.Urz.MRiRW.2011.10.16 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.

Dz.Urz.ULC.2011.10.40 | wytyczne z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2011.6.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2011.6.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zalecenie stosowania Planu awaryjnego na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego.

Dz.Urz.ULC.2011.9.37 | wytyczne z dnia 24 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie o powołaniu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2011 r.

Dz.Urz.MS.2011.8.147 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.2.29 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2011.4.34 | zarządzenie z dnia 24 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nazwy wyróżniającej i ustanowienie dorocznego święta 1. Ośrodka Radioelektronicznego.

Dz.Urz.MON.2011.11.154 | decyzja z dnia 23 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających.

Dz.Urz.MON.2011.11.153 | decyzja z dnia 23 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2011.11.151 | decyzja z dnia 23 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Dz.Urz.MON.2011.11.151 | decyzja z dnia 23 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.21 | uchwała z dnia 23 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2011.7.21 | uchwała z dnia 23 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.3.5 | zarządzenie z dnia 23 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dz.Urz.MF.2011.5.23 | komunikat z dnia 20 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.6.25 | komunikat z dnia 20 maja 2011 r. | Akt nienormatywny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 74-76 GHz oraz 84-86 GHz.

Dz.Urz.UKE.2011.15.56 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 74-76 GHz oraz 84-86 GHz.

Dz.Urz.UKE.2011.15.56 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.2.31 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej".

Dz.Urz.MON.2011.11.146 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3400-3600 MHz.

Dz.Urz.UKE.2011.15.55 | zarządzenie z dnia 19 maja 2011 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2011.8.23 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 14 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.144 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 14 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.144 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 15 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.139 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 16 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.140 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 17 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.141 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.142 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 18 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2011 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2011.8.142 | zarządzenie z dnia 18 maja 2011 r. | Akt indywidualny