Dzienniki resortowe

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Bydgoszcz.

Dz.Urz.ULC.2021.1 | ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2021.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2021.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2021.1 | decyzja z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Komisja do usuwania danych gromadzonych i przetwarzanych w jednolitej ewidencji.

Dz.Urz.MON.2021.2 | decyzja z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2021.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2021.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za grudzień 2020 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.2 | obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2020 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.1 | obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 roku.

Dz.Urz.MS.2021.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Narodowego Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2021.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2020.30 | uchwała z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczanie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Dz.Urz.ULC.2020.78 | wytyczne z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "CZEMPIŃ".

Dz.Urz.ULC.2020.68 | ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2019 rok.

Dz.Urz.ULC.2020.67 | ogłoszenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2020.66 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Podział zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.32 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2021.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2020.62 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2020.61 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.76 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ceremoniału policyjnego.

Dz.Urz.KGP.2021.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zestawień sprawozdawczych gromadzonych poza Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2021.2 | decyzja z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy prowadzenia sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.67 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych przez placówki zagraniczne.

Dz.Urz.MSZ.2020.78 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Dz.Urz.MKDNiS.2020.24 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

Dz.Urz.MKDNiS.2020.23 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum "PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ" im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

Dz.Urz.MKDNiS.2020.23 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt indywidualny