Departmental acts

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MI.2011.10.52 | obwieszczenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.11.45 | obwieszczenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.51 | zarządzenie z dnia 13 września 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.18.268 | upoważnienie z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.18.269 | upoważnienie z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.18.270 | pełnomocnictwo z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.18.271 | pełnomocnictwo z dnia 12 września 2011 r. | Akt indywidualny

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.51 | zarządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.5.12 | zarządzenie z dnia 12 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.11.57 | postanowienie z dnia 9 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zasady prowadzenia gospodarki samochodowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2011.9.74 | zarządzenie z dnia 9 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dz.Urz.MI.2011.10.50 | decyzja z dnia 9 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej.

Dz.Urz.GUS.2011.11.44 | zarządzenie z dnia 9 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 715/09.

Dz.Urz.ULC.2011.13.85 | komunikat z dnia 8 września 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2020.25 t.j. | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2011.10.43 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dz.Urz.GUS.2020.25 t.j. | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2011.10.51 | obwieszczenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt utracił moc

Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2011.18.266 | decyzja z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym "Regulaminu porządkowego Wyższego Urzędu Górniczego".

Dz.Urz.WUG.2011.7.65 | zarządzenie z dnia 7 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Tworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.49 | zarządzenie z dnia 6 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja dotycząca zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.10.37 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.83 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.83 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.84 | zarządzenie z dnia 5 września 2011 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia Ośrodkowi Szkolenia Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2011.1.5 | decyzja z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru oraz ustanowienie dorocznego Święta 2. pułku saperów.

Dz.Urz.MON.2011.18.260 | decyzja z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 2. Wojskowego Szpitala Polowego.

Dz.Urz.MON.2011.18.261 | decyzja z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2011.18.262 | decyzja z dnia 2 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.18.263 | decyzja z dnia 2 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Komisja Ekonomiczna.

Dz.Urz.MZ.2011.7.61 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Komisja Ekonomiczna.

Dz.Urz.MZ.2011.7.61 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Komisja Ekonomiczna.

Dz.Urz.MZ.2011.7.61 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2011.18.267 | decyzja z dnia 1 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2011.2.5 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2011.3.3 | zarządzenie z dnia 1 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.50 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2013.66 t.j. | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2011.6.50 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw pulmonologii.

Dz.Urz.MZ.2011.7.60 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 213/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 października 2010 r.

Dz.Urz.CBA.2011.1.54 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 603/09.

Dz.Urz.ULC.2011.13.84 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dz.Urz.KGP.2011.7.51 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2011.11.55 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2011.12.184 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2011.5.27 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2011 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2011 r.

Dz.Urz.GUS.2011.9.42 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2011.2.10 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2011 r. | Akt obowiązujący