Departmental acts

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Określenie profili wymagań stosowanych w badaniach psychologicznych przeprowadzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.40 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta Dowództwa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Dz.Urz.MON.2011.20.307 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2011.20.308 | decyzja z dnia 30 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2011.7.62 | zarządzenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2011.1.14 | zarządzenie z dnia 30 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.20.304 | decyzja z dnia 29 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2011.13.83 | decyzja z dnia 29 września 2011 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 440/09.

Dz.Urz.ULC.2011.13.92 | komunikat z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 788/11.

Dz.Urz.ULC.2011.13.91 | komunikat z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2011 r.

Dz.Urz.MON.2011.20.303 | decyzja z dnia 29 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2011.8.35 | zarządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2011.6.13 | zarządzenie z dnia 29 września 2011 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.20.309 | pełnomocnictwo z dnia 28 września 2011 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2011.20.310 | pełnomocnictwo z dnia 28 września 2011 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2011.11.55 | zarządzenie z dnia 28 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2011.8.62 | decyzja z dnia 28 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2011.20.301 | decyzja z dnia 28 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2011.20.295 | zarządzenie z dnia 28 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.54 | zarządzenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.54 | zarządzenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.54 | zarządzenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dz.Urz.MON.2011.20.300 | decyzja z dnia 27 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2011.34.50 | zarządzenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.53 | zarządzenie z dnia 27 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru oraz ustanowienie dorocznego Święta 3. batalionu inżynieryjnego.

Dz.Urz.MON.2011.20.299 | decyzja z dnia 26 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2011.8.33 | zarządzenie z dnia 26 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2011.1.7 | postanowienie z dnia 23 września 2011 r. | Akt indywidualny

Prace nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych.

Dz.Urz.MI.2011.11.54 | zarządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 680/10.

Dz.Urz.ULC.2011.13.89 | komunikat z dnia 23 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 720/11.

Dz.Urz.ULC.2011.13.90 | komunikat z dnia 23 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2011.11.38 | zarządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA.

Dz.Urz.MS.2011.13.191 | zarządzenie z dnia 23 września 2011 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2011.8.61 | decyzja z dnia 22 września 2011 r. | Akt indywidualny

Planowanie strategiczne, sprawozdawczość i ocena pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.8.57 | zarządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne, sprawozdawczość i ocena pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.8.57 | zarządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne, sprawozdawczość i ocena pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2011.8.57 | zarządzenie z dnia 22 września 2011 r. | Akt utracił moc