Departmental acts

Wprowadzenie do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

Dz.Urz.ULC.2012.86 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 3. Batalionu Inżynieryjnego.

Dz.Urz.MON.2012.347 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.354 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

Dz.Urz.MON.2012.350 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz godła lotniczego 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2012.348 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.349 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2012.351 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporców rozpoznawczych 5. Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera.

Dz.Urz.MON.2012.352 | decyzja z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wydanie Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia I przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

Dz.Urz.KNF.2012.16 | uchwała z dnia 11 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 669/09.

Dz.Urz.ULC.2012.84 | komunikat z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 788/12.

Dz.Urz.ULC.2012.83 | komunikat z dnia 11 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2012.44 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.67 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.55 | zarządzenie z dnia 11 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie w skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego osób spoza Instytutu.

Dz.Urz.MON.2012.346 | decyzja z dnia 10 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenia lotnicze Nr 607/12.

Dz.Urz.ULC.2012.82 | komunikat z dnia 10 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 740/12.

Dz.Urz.ULC.2012.81 | komunikat z dnia 10 września 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2012.50 | decyzja z dnia 10 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.69 | zarządzenie z dnia 10 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Staż absolwentów w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2012.10.104 | zarządzenie z dnia 7 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o rejestrację nazwy "cebularz lubelski" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2012.44 | ogłoszenie z dnia 7 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.65 | zarządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.64 | obwieszczenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - sprawy wewnętrzne.

Dz.Urz.MSWiA.2012.64 | zarządzenie z dnia 6 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.345 | decyzja z dnia 6 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - sprawy wewnętrzne.

Dz.Urz.MSWiA.2012.66 | decyzja z dnia 6 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MON.2012.344 | decyzja z dnia 4 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Dz.Urz.KGP.2012.47 | decyzja z dnia 4 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Dz.Urz.KGP.2012.47 | decyzja z dnia 4 września 2012 r. | Akt obowiązujący

Promowanie koncepcji elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.80 | wytyczne z dnia 4 września 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.83 | zarządzenie z dnia 4 września 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2012.63 | zarządzenie z dnia 3 września 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 4. batalionu inżynieryjnego.

Dz.Urz.MON.2012.343 | decyzja z dnia 3 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.342 | decyzja z dnia 3 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej.

Dz.Urz.MON.2012.340 | decyzja z dnia 3 września 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Wojskowej Odznaki Strzeleckiej.

Dz.Urz.MON.2012.341 | decyzja z dnia 3 września 2012 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie składu osobowego Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego.

Dz.Urz.MŚ.2012.54 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zalecenia w zakresie uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych.

B.I.LP.2012.10.103 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.42 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.43 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Likwidacja szkół oraz rozwiązanie Zespołu Szkół Leśnych im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu.

Dz.Urz.MŚ.2012.51 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Likwidacja szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.

Dz.Urz.MŚ.2012.47 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.14 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.14 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego ds. substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dz.Urz.MŚ.2012.44 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Dz.Urz.MŚ.2012.50 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.

Dz.Urz.MŚ.2012.48 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.43 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2012.67 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2012.67 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2012.335 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy