Departmental acts

Obręby leśne Nadleśnictwa Bierzwnik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

B.I.LP.2013.6.79 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Mieszkowice Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

B.I.LP.2013.6.78 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Włoszczowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

B.I.LP.2013.6.77 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

Dz.Urz.WUG.2013.14 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.9 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2013.16 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.11 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.18 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.17 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.41 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji symboli literowych do stosowania w korespondencji.

Dz.Urz.KGP.2013.37 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.40 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.113 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.114 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.199 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.36 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2013.15 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2013.8 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.112 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.112 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.9 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy decyzji nr 43/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2007 r.

Dz.Urz.CBA.2013.10 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1050/10.

Dz.Urz.ULC.2013.57 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2013.15 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu do pracy nad Strategią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2013.5.73 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne".

Dz.Urz.MTBiGM.2013.20 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne".

Dz.Urz.MTBiGM.2013.20 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.18 | decyzja z dnia 12 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.10 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2013.39 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.37 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2013.11 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2013.2 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 13. Dywizjonowi Trałowców.

Dz.Urz.MON.2013.90 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji do usuwania informacji z bazy danych DNA i niszczenia próbek biologicznych.

Dz.Urz.KGP.2013.35 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do usuwania informacji z bazy danych DNA i niszczenia próbek biologicznych.

Dz.Urz.KGP.2013.35 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do usuwania informacji z bazy danych DNA i niszczenia próbek biologicznych.

Dz.Urz.KGP.2013.35 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2013 r.

Dz.Urz.MS.2013.198 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r.

Dz.Urz.MS.2013.197 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2013 r.

Dz.Urz.MS.2013.197 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS.

Dz.Urz.KGP.2013.34 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS.

Dz.Urz.KGP.2013.34 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS.

Dz.Urz.KGP.2013.34 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Dz.Urz.MON.2013.95 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 9. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej.

Dz.Urz.MON.2013.106 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.101 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.103 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.107 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2013.96 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Dz.Urz.MON.2013.94 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki identyfikacyjnej Krajowego Centrum Weryfikacji i Inspektora Kontroli Rozbrojenia.

Dz.Urz.MON.2013.91 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2013 r. | Akt indywidualny