Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2013.55 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2012 r.

Dz.Urz.NBP.2013.16 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.29 | komunikat z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.28 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wzorzec oraz zasady i normy użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.8.109 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wzorzec oraz zasady i normy użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.8.109 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wzorzec oraz zasady i normy użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.8.109 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.15 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2013.15 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego ds. systemu Archiwum.

Dz.Urz.PKRUS.2013.17 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu roboczego do spraw badań w turystyce.

Dz.Urz.MSiT.2013.23 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2013.191 | decyzja z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dz.Urz.MON.2013.191 | decyzja z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1320/11.

Dz.Urz.ULC.2013.75 | komunikat z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 783/13.

Dz.Urz.ULC.2013.76 | komunikat z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.189 | upoważnienie z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.233 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Interpretacja ogólna wydana na wniosek na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.Urz.MF.2013.25 | interpretacja ogólna z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia.

Dz.Urz.MON.2013.190 | decyzja z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.232 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zasad bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2013.21 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MSiT.2013.19 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.23 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.23 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.15 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MSiT.2013.20 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MRiRW.2013.17 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.24 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.24 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.24 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.24 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.24 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.65 t.j. | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.Urz.MS.2013.231 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.

Dz.Urz.MSZ.2013.16 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.

Dz.Urz.MSZ.2013.16 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Partnerstwa Wschodniego.

Dz.Urz.MSZ.2013.16 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.168 | upoważnienie z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.169 | upoważnienie z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.170 | upoważnienie z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.171 | decyzja z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.171 | decyzja z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.171 | decyzja z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.171 | decyzja z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 9. Batalionu Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2013.175 | decyzja z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt indywidualny