Departmental acts

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2014.

Dz.Urz.NBP.2013.22 | uchwała z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.324 | decyzja z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.322 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji likwidacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.31 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.34 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.34 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2013.34 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację ogólną w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2013.296 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2013.294 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2013.294 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2013.294 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.29 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tymczasowego regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2013.2 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Dz.Urz.GUM.2013.31 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.47 | komunikat z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz obszarów badawczych i wykaz badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.43 | ogłoszenie z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.320 | decyzja z dnia 29 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.317 | pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Blokowanie wydatków budżetowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.314 | decyzja z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.314 | decyzja z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia Szkole Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Dz.Urz.MRiRW.2013.42 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia Technikum, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Dz.Urz.MRiRW.2013.41 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

NFZ.2015.32 t.j. | zarządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.313 | decyzja z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

Dz.Urz.MON.2013.315 | decyzja z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.73 | decyzja z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.43 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2013.45 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2013.63 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.42 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.312 | pełnomocnictwo z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu podmiotowi leczniczemu Służbie Wywiadu Wojskowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2013.311 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MŚ.2013.66 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia kronik jednostek wojskowych oraz Kroniki Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2013.318 | decyzja z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2013.43 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2014.1.9 | decyzja z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2013.61 | komunikat z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2013.107 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2013.46 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2013.50 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.46 | komunikat z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.35 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2013.295 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2013.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.45 | komunikat z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt nienormatywny