Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2014.46 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.25 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.25 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

Dz.Urz.MON.2014.218 | decyzja z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe.

B.I.LP.2014.8/9.56 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2014.219 | decyzja z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2014.221 | decyzja z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r. Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.220 | decyzja z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.216 | decyzja z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.GDDKiA.2014.2 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.10 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2014.214 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.22 | decyzja z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Dz.Urz.MS.2014.118 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Malborku.

Dz.Urz.MS.2014.119 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

Dz.Urz.KNF.2014.12 | uchwała z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń.

Dz.Urz.KNF.2014.13 | uchwała z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2014.56 | obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.43 | decyzja z dnia 23 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.209 | pełnomocnictwo z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.210 | pełnomocnictwo z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.211 | upoważnienie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.42 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2014.208 | decyzja z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Określenie rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych.

Dz.Urz.MIniR.2014.44 | komunikat z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Kredytowego.

Dz.Urz.MF.2014.24 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2014.207 | decyzja z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.206 | decyzja z dnia 20 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków - Balice.

Dz.Urz.ULC.2014.48 | ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.203 | decyzja z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.8/9.54 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.8/9.54 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Dz.Urz.CBA.2014.10 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.

Dz.Urz.CBA.2014.10 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie struktury zarządzania projektem "CEPiK 2.0".

Dz.Urz.MSWiA.2014.41 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2013 r.

B.I.LP.2014.8/9.63 | decyzja z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.204 | decyzja z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.74 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2014.12 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.24 | komunikat z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.23 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt nienormatywny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2014.202 | decyzja z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego.

Dz.Urz.KGP.2014.47 | decyzja z dnia 17 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.196 | upoważnienie z dnia 16 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2014.117 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc