Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2014.42 | zarządzenie z dnia 20 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Krępa k/Słupska.

Dz.Urz.ULC.2014.71 | ogłoszenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dz.Urz.GITD.2014.18 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej I.

Dz.Urz.MSP.2014.38 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Akademickie Centrum Kreatywności".

Dz.Urz.MNiSW.2014.57 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Akademickie Centrum Kreatywności".

Dz.Urz.MNiSW.2014.57 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".

Dz.Urz.MNiSW.2014.58 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".

Dz.Urz.MNiSW.2014.58 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego.

Dz.Urz.MEN.2014.21 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.17 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.112 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.71 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.37 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.42 | komunikat z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.41 | obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.40 | obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Dz.Urz.MF.2014.41 | zarządzenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2014.21 | komunikat z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.25 | decyzja z dnia 14 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2014.24 | zarządzenie z dnia 14 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Dz.Urz.MSP.2014.36 | zarządzenie z dnia 14 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja ogólna w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Dz.Urz.MF.2014.40 | interpretacja ogólna z dnia 13 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Giże.

Dz.Urz.ULC.2014.68 | ogłoszenie z dnia 13 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

B.I.LP.2014.11.80 | decyzja z dnia 13 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2014.11.78 | zarządzenie z dnia 13 października 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2014.65 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2014.65 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2014.65 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2014.65 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2014.65 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Społecznego Zespołu Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.70 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.20 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2014.54 | komunikat z dnia 10 października 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.55 | komunikat z dnia 10 października 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

NFZ.2014.64 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.33 | zarządzenie z dnia 10 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dz.Urz.MŚ.2014.55 | zarządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.130 | zarządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.130 | zarządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.130 | zarządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość obowiązujących bazowych wartości kwot KGR1, KGR2 i KGR3 dla zakładów reasekuracji.

Dz.Urz.KNF.2014.15 | komunikat z dnia 9 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.128 | zarządzenie z dnia 9 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Oceny Przydatności Składników Majątku w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2014.23 | zarządzenie z dnia 8 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.6 | wytyczne z dnia 8 października 2014 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.

Dz.Urz.MSP.2014.35 | zarządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.

Dz.Urz.MSP.2014.35 | zarządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt obowiązujący

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.111 | zarządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt obowiązujący

System służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.111 | zarządzenie z dnia 7 października 2014 r. | Akt obowiązujący