Departmental acts

Powołanie Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Dz.Urz.MEN.2014.23 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Koordynującego Rządowy program na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Dz.Urz.MEN.2014.23 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2014.374 | decyzja z dnia 24 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2014.51 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2014.43 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2014.44 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2014.45 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2014.46 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2014.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie.

Dz.Urz.GUS.2014.48 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu.

Dz.Urz.GUS.2014.49 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2014.50 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2014.59 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.58 | zarządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Inwentaryzacja składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2014.20 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

Dz.Urz.GUM.2014.28 | obwieszczenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozwiązanie Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2014.59 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2014.336 | decyzja z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2014.337 | decyzja z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2014.338 | decyzja z dnia 23 października 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.60 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.60 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.60 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIniR.2014.73 | decyzja z dnia 23 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie funkcji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Afryki Północnej.

Dz.Urz.MSZ.2014.25 | zarządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Waterford.

Dz.Urz.MEN.2014.22 | zarządzenie z dnia 22 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2014.43 | komunikat z dnia 22 października 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2014.72 | decyzja z dnia 22 października 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2015.45 | zarządzenie z dnia 22 października 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2014.71 | obwieszczenie z dnia 22 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.28 | zarządzenie z dnia 22 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Dz.Urz.ULC.2014.73 | decyzja z dnia 22 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2014.42 | zarządzenie z dnia 22 października 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2014.20 | decyzja z dnia 21 października 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.96 | zarządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.57 | zarządzenie z dnia 21 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 rok.

B.I.LP.2014.11.79 | zarządzenie z dnia 20 października 2014 r. | Akt obowiązujący

System planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.335 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc

System planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.335 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.11.84 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.11.82 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2014.11.83 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.334 | decyzja z dnia 20 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2014.42 | zarządzenie z dnia 20 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lotnisku Krępa k/Słupska.

Dz.Urz.ULC.2014.71 | ogłoszenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dz.Urz.GITD.2014.18 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej I.

Dz.Urz.MSP.2014.38 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Akademickie Centrum Kreatywności".

Dz.Urz.MNiSW.2014.57 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Akademickie Centrum Kreatywności".

Dz.Urz.MNiSW.2014.57 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".

Dz.Urz.MNiSW.2014.58 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców".

Dz.Urz.MNiSW.2014.58 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia działowego w ramach szkolenia obronnego.

Dz.Urz.MEN.2014.21 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.17 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.112 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.71 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.37 | zarządzenie z dnia 17 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.42 | komunikat z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.41 | obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.40 | obwieszczenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Dz.Urz.MF.2014.41 | zarządzenie z dnia 16 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2014.21 | komunikat z dnia 16 października 2014 r. | Akt indywidualny