Departmental acts

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie.

Dz.Urz.CBA.2014.22 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.23 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.125 | decyzja z dnia 27 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw estetyki wnętrz budynków MSZ.

Dz.Urz.MSZ.2014.31 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.7 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.7 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie parametrów technicznych dla lądowisk.

Dz.Urz.ULC.2014.81 | wytyczne z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2014.172 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej.

Dz.Urz.MEN.2014.28 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.1.6 | decyzja z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.375 | decyzja z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.375 | decyzja z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2014.27 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i funkcjonowanie Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.376 | decyzja z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i funkcjonowanie Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.376 | decyzja z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2014.30 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.31 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.41 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2014.51 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Komitetu Polityki Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2014.66 | komunikat z dnia 24 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.GDOŚ.2014.4 | obwieszczenie z dnia 24 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.68 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.59 | komunikat z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.19 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2015.1.5 | decyzja z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Planowanie i sprawozdawczość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2014.29 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i sprawozdawczość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2014.29 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i sprawozdawczość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2014.29 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Podanie do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Dz.Urz.MIniR.2014.76 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych.

Dz.Urz.MON.2014.373 | decyzja z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2014.65 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2014.97 | decyzja z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.57 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MIniR.2014.75 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2014.24 | komunikat z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.58 | komunikat z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.57 | komunikat z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.56 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2015.

Dz.Urz.ABW.2014.35 | decyzja z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.26 | decyzja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MF.2014.48 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.56 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie nazwy wyróżniającej "Ziemi Ryńskiej" przez 112. Batalion Remontowy.

Dz.Urz.MON.2014.363 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.368 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.368 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 56. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2014.367 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu Lublin.

Dz.Urz.MON.2014.366 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2014.365 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin.

Dz.Urz.MON.2014.370 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu.

Dz.Urz.MON.2014.369 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Dz.Urz.MON.2014.372 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny